ΡΕΘΥΜΝΟ

Το προφίλ της αναπηρίας στο Ρέθυμνο

21-06-2019 09:20
Το προφίλ της αναπηρίας στο Ρέθυμνο
 • Αυξήθηκαν και οι ασθενείς με αυτοάνοσα και ψυχικά νοσήματα από το 2015 ως το 2018
 • Αποτελέσματα έρευνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Η αύξηση των ψυχικών και ψυχιατρικών νοσημάτων και μάλιστα σε μικρές ηλικίες, από 19 ως 46 ετών είναι ένα από ανησυχητικά ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας για το προφίλ της αναπηρίας την τελευταία τετραετία 2015-2018. Τίτλος  της Έρευνας είναι «Κοινωνική Έρευνα για άτομα με αναπηρίες. Αύξηση ποσοστών αναπηρίας την τετραετία 2015-2018 σε δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου της Περιφερειακής  Ενότητας  Ρεθύμνης» και σκοπός της ήταν η διερεύνηση των δεδομένων για τη χρήση μειωμένου εισιτηρίου στα μέσα μετακίνησης που είναι μια κοινωνική παροχή που απευθύνεται σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα και προβλήματα υγείας (αναπηρία >67%).

Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικαιούχων και γίνεται ποσοτική αποτύπωση των ατόμων αυτών και των χαρακτηριστικών τους για την κρίσιμη για την χώρα μας τετραετία 2015-2018 και αναδεικνύονται  οι επιπτώσεις της κοινωνικό -οικονομικής κρίσης στην υγεία του πληθυσμού.

Συνολικά μελετηθήκαν 869 άτομα δικαιούχοι δελτίου μετακίνησης, ηλικίας 2 έως 100 ετών.

Έγινε αναδρομική μελέτη για τα έτη 2015 έως 2018 των δικαιούχων. Μελετηθήκαν ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, είδος αναπηρίας, έγινε συσχέτιση των μεταβλητών αυτών και ακολούθησε η ποιοτική τους ανάλυση.

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Στην ίδια έρευνα διαπιστώνεται η αύξηση επίσης των αυτοάνοσων ασθενειών σε μικρές ηλικίες, αλλά και

 

 • Τα ψυχικά & ψυχιατρικά νοσήματα αυξάνονται κατά 4% στην διάρκεια της τετραετίας 2015-2018. Πλήττουν με σειρά βαρύτητας κυρίως τις ηλικίες 26 έως 46 ετών και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 19 έως 25 ετών αντίστοιχα.
 • Ακολούθως τα αυτοάνοσα νοσήματα εμφανίζονται με συχνότητα 21,4% σε μικρές ηλικίες ήτοι, 19 έως 25 ετών ενώ συνεχίζουν να εμφανίζονται με μικρότερα ποσοστά (81%) στις ηλικίες από 26 έως 46 ετών.
 • Είναι άξιο επισήμανσης ότι αυτές οι δυο κατηγορίες νοσημάτων που εμφανίζουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους, καθώς ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της εμφάνισης των αυτοάνοσων είναι το άγχος και η κακή ψυχολογία του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό η θεραπεία ενός αυτοάνοσου νοσήματος απαιτεί πέρα των ιατρικών θεραπειών και συμπεριφορικές παρεμβάσεις προκειμένου για τη διαχείριση του άγχους ώστε με αυτό τον τρόπο να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση επί του θέματος.
 • Παρατηρείται ακόμα η σημαντικά πτωτική τάση των πασχόντων από Ca, καθώς το ποσοστό μειώθηκε κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2015 έως το 2018. Αντίστοιχα πτωτική τάση, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα, παρατηρείται και στις περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας. Αντίθετα, είναι εμφανής η σταδιακή αύξηση των ψυχικών νοσημάτων, συγκεκριμένα κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, από το 2015 μέχρι και το 2018. Παρατηρείται, ακόμα, ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των αυτοάνοσων νοσημάτων, κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Μια συγκριτική ματιά των τωρινών ευρημάτων με εκείνα αντίστοιχης έρευνας για την τετραετία 2010 με 2014, που ολοκληρώθηκε από την υπηρεσία και δόθηκε στην δημοσιότητα το 2014, φέρουν στο προσκήνιο αξιοσημείωτες συγκλίσεις. Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι και για την προηγούμενη τετραετία μελέτης παρουσιάζεται σταδιακή αύξηση των δικαιούχων καρτών αναπηρίας, αύξηση του αριθμού των ατόμων που ανήκουν στην κλίμακα 80% έως 90% αναπηρία, αυξητική τάση νοσηρότητας στις μικρές ηλικιακές ομάδες αλλά και στην πλέον παραγωγική ομάδα των ατόμων 46-64 ετών. Αυξητική τάση εμφάνιζαν επίσης και τα ψυχικά και νευρολογικά προβλήματα κυρίως στις ηλικίες 46 ετών μέχρι 64. Τα ευρήματα αυτά έρχονται όχι μόνο να επιβεβαιωθούν αλλά να κάνουν εντονότερη την παρουσία τους και την επόμενη τετραετία μελέτης.
 • Από τους πολίτες το 2015 μέχρι και το 2017 το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στους άνδρες. Το 2018 παρουσιάστηκε μια μικρή ανατροπή αυτών των ποσοστών με το 49,1% τώρα να είναι άνδρες και το 50,9% γυναίκες.
 • Οι περισσότερες περιπτώσεις αναπηρίας ανδρών και γυναικών συγκεντρώνονται στα ποσοστά αναπηρίας 67% έως 79% με την ηλικιακή ομάδα 65 ετών & άνω να έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτά τα ποσοστά (68,4%). Το αξιοσημείωτο σε αυτό το σημείο είναι ότι κατά την τετραετία 2015-2018 υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά αναπηρίας των ατόμων (ανδρών και γυναικών), που ανήκουν στην κλίμακα 80% με 90 % αναπηρία. Η αύξηση αυτή αναφέρεται στο 3,2% σε σχέση με το 2015. Τα περιστατικά που αναφέρονται στην κλίμακα 67-79% αναπηρία στον υπό μελέτη πληθυσμό μειώθηκαν κατά 4,3%. Οριακή επίσης υπήρξε η αύξηση στην κλίμακα αναπηρίας 91-100% αναπηρία η οποία μείωση αγγίζει μόλις το 0,6%.
 • Η αύξηση όμως των ατόμων που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά αναπηρίας αντικατοπτρίζει την ραγδαία αύξηση της πολυπλοκότητας του ζητήματος της αναπηρίας καθώς και του κόστους θεραπείας που απαιτείται. Με άλλα λόγια το θεραπευτικό βάρος της πολυνοσηρότητας αυξάνεται όπως και η αύξηση του κόστους φροντίδας υγείας.
 • Όπως προκύπτει από τα υπό μελέτη στοιχεία, από το 2015 μέχρι το 2018 υπήρξε σταδιακή άνοδος των ποσοστών των νεότερων ηλικιών που χρήζουν Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ. Αυξητική τάση νοσηρότητας εμφανίζουν και οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες με την πιο μεγάλη τάση να συγκεντρώνει η ηλικιακή ομάδα των 46-64. Μόνο στις ηλικίες 65 ετών και άνω εμφανίστηκε σημαντική μείωση των ποσοστών αυτών (12,6%) και έπεται σε σημαντικότητα μια μικρή μείωση (4,5%) της αναπηρίας στην ηλικιακή ομάδα 26-45 ετών.
 • Εξαιτίας του εισοδηματικού περιορισμού που θέτει η νομοθεσία, οι κάτοχοι δικαιώματος απαλλαγής κομίστρου των αστικών συγκοινωνιών ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα κάτι που συμβάλλει στην διαμόρφωση του προφίλ των ατόμων με αναπηρία.

 

 

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αναπηρία αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Στην προσπάθεια μας να την ταξινομήσουμε αποδεχτήκαμε μια περισσότερο κοινωνική αντίληψης πάρα μια ιατρικοκεντρική. Η εν λόγω κοινωνική αντίληψη της αναπηρίας αποδέχεται τη συμβολή μιας σειράς περιβαλλοντικών μεταβλητών που εντείνουν την αναπηρία μη θεωρώντας αυτήν μόνο ως χαρακτηριστικό του ατόμου αλλά ως ενός πλέγματος κοινωνικών και άλλων συνθηκών. Η εν λόγω αντίληψη έρχεται σε συμφωνία με τον επίσημο ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο οποίος ορίζει αυτήν δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το θεραπευτικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του ότι οι ασθενείς αποτελούν κοινωνικά όντα τα οποία ζουν υπό ένα σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο. Κάνει λόγo για μια κοινωνική υγεία η οποία μπορεί να οριστεί με τους όρους της κοινωνικής προσαρμογής και της κοινωνικής υποστήριξης (Π.Ο.Υ., 1974).

Αναφορικά με την απόδοση των ποσοστών αναπηρίας στους υπό εξέταση ασθενείς των ετών που μελετάει η έρευνα, πρέπει να επισημανθεί ότι έχει προηγηθεί τροποποίηση του Κανονισμού (έτος 2015) που διέπει τη λειτουργία, βάσει των αυστηρότερων Πρωτοκόλλων που έχουν καταρτιστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ποσοστά αναπηρίας να είναι μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν.

«Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην προσπάθεια μας να ξεπεράσουμε το φράγμα της στατικής παρουσίασης του θέματος της αναπηρίας παραθέσαμε παράλληλα με την ανάλυση των ευρημάτων που προέκυψαν από τη μεθοδολογική χρήση των εργαλείων μας (ορισμός μεταβλητών, συσχετίσεις αυτών, προσδιορισμός στατιστικής σημαντικότητας), την διασταλτική ερμηνεία του ζητήματος της αναπηρίας και της σύνδεσής της με τα ιστορικά συμφραζόμενα της υπό συνεχούς διαμόρφωσης και διαφοροποίησης της ελληνικής κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψιν μας τα ενδημικά οικονομικά, κοινωνικά, νομικά συμφραζόμενα στην ρευστότητα τους», καταλήγουν οι συγγραφείς της έρευνας.  

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Είχαν κάνει τις κλοπές...επαγγελμα

Είχαν κάνει τις κλοπές...επαγγελμα

Σύλληψη δυο ατόμων 18 και 26 ετών στο Ρέθυμνο
Ορειβατικός Σύλλογος Ρεθύμνου: Η φύση «οδηγός» για την προαγωγή της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος

Ορειβατικός Σύλλογος Ρεθύμνου: Η φύση «οδηγός» για την προαγωγή της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος

ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΙΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
Γνωστοί καλλιτέχνες τραγουδούν και ενώνουν την κοινωνία για καλό σκοπό!

Γνωστοί καλλιτέχνες τραγουδούν και ενώνουν την κοινωνία για καλό σκοπό!

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Από τη Δευτέρα θα απομακρύνονται τα υλικά εκσκαφής στην Αγία Ειρήνη

Από τη Δευτέρα θα απομακρύνονται τα υλικά εκσκαφής στην Αγία Ειρήνη

Άμεση ήταν η απάντηση από την Π.Ε. Ρεθύμνου για το έργο στην Αγία Ειρήνη, για το οποίο υπάρχουν διαμαρτυρίες από κατοίκους ότι εκτελείται με αργούς ρυθμούς....
Ηλεκτροκίνητα πατίνια: ανησυχία και προβληματισμός για τη νέα μόδα

Ηλεκτροκίνητα πατίνια: ανησυχία και προβληματισμός για τη νέα μόδα

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ
Βραβεύτηκαν οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου που έσωσαν πολίτες από τις πλημμύρες

Βραβεύτηκαν οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου που έσωσαν πολίτες από τις πλημμύρες

Τους αστυνομικούς που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση έσωσαν πολίτες από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Φεβρουαρίου στην Κρήτη, βράβευσε χθες ο Γενικός...

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μπες στον οδηγό

Καταχώρησε την επιχείρησή σου ΔΩΡΕΑΝ στον Οδηγό Αγοράς

Φόρμα Καταχώρησης

GoodNet Ads

HOTSoft.gr κατασκευή ιστοσελίδων

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Προώθηση ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shop στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Cozy Taxi transfers, Rethymno Crete.

Chania & Heraklion airport taxi transfers. Rethymno taxi transfers to hotels, villas, ports & airports in Crete. Taxi Excursions in Crete.

Dromolatis.gr Trekking trips for everyone 

Trekking programs, for an unforgetable experience trip in Crete.

hotCloud.gr δημιουργία ιστοσελίδων

Δημιούργησε οικονομικά μια καλαίσθητη ιστοσελίδα, συμβατή με όλες τις συσκευές. Υπηρεσία κατασκευής ιστοσελίδων, με σύγχρονο σχεδιασμό & τεχνική υποστήριξη.

Eurocars.gr Rent a Car in Rethymno

Rent a car in Rethymno, Crete. Rent a car Chania airport, Heraklion airport car hire. Crete, Economy Car rental service Rethymno.

Τεχνικό γραφείο Σισάκης

Οικοδομικές εργασίες Ρέθυμνο, αναπαλαιώσεις κτιρίων. Διαμαντοκοπές, Κοπή & Διάτρηση μπετόν, Κατεδαφίσεις, Gunite ενισχύσεις κτιρίων Ρέθυμνο, Πέτρινες κατασκευές, Μπετά, κτισίματα, σοβάδες.

Τεχνική Μηχανολογική Ρέθυμνο

Εγκατάσταση & συντήρηση κλιματιστικών Ρέθυμνο. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θέρμανση, λέβητες, καυστήρες, μηχανολογικές μελέτες..

Προώθηση ιστοσελίδων & eshop

Ρέθυμνο Προώθηση & Διαφήμιση ιστοσελίδων. SEO, Search Engine & Social Media Marketing. Προώθηση ξενοδοχείων, βιλών, rent a car, τουριστικών επιχειρήσεων & e-shop.

Εορτολόγιο

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ:
Βαρθολομαίος, Μπαρθόλομιου Τιτος, Τιτης, Τιτα, Τιτη